มุมสมาชิก
ข้อมูลบริษัท
ถาม-ตอบเรื่องเที่ยว

How to play
การจองทัวร์และการชำระเงิน

1. แจ้งชื่อ นามสกุล และอายุ ของผู้เดินทางในใบจองทัวร์ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการทำประกันภัย โดยท่านสามารถโหลดใบจองทัวร์ได้ที่นี่ ท่านสามารถดาวน์โหลดใบจองทัวร์ได้ ที่นี่
2. โอนเงินชำระค่ามัดจำ อย่างน้อย 25% ของราคาทัวร์ ผ่านธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร ชื่อบัญชี (ออมทรัพย์) สาขา เลขที่บัญชี
กรุงศรีอยุธยา บริษัท กรีน เวย์ ทัวร์ แอนด์ เวิล์ด แทรฟเวล จำกัด ถนนศรีนครินทร์-สุขุมวิท 313-1-16165-8


3. แฟกซ์สลิปใบโอนเงินพร้อมใบจองทัวร์ มาที่เบอร์โทรสาร 0-2753-4497 หรือสแกนแล้วส่งมาพร้อมกับไฟล์ใบจองทัวร์มาที่อีเมล์ greenwaytour@yahoo.com จากนั้นบริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้
4 . ชำระส่วนที่เหลือเต็มจำนวนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

การจองทัวร์และเลือกที่นั่งผ่านระบบออนไลน์

• เลือกโปรแกรมทัวร์ที่ท่านสนใจจะเดินทาง จากนั้นเลือก “ จองทัวร์นี้ผ่านระบบออนไลน์ ” เลือกจำนวนผู้ที่จะเดินทาง โดยท่านจะต้อง Log in ก่อน หากท่านยังไม่มี user name และ password คลิกที่นี่
• โอนเงินชำระค่ามัดจำอย่างน้อย 25% ของราคาทัวร์ ผ่านธนาคารข้างต้น
• แฟกซ์สลิปใบโอนเงิน มาที่เบอร์โทรสาร 0-2753-4497 หรือสแกนแล้วส่งที่อีเมล์ greenwaytour@yahoo.com บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ จากนั้นท่านสามารถเลือกที่นั่งบนรถได้ โดยเลือกที่ “ จองที่นั่ง ”
4. ท่านจะต้องแจ้ง ชื่อ นามสกุล และอายุ ของผู้เดินทางในแบบฟอร์มใบจองทัวร์ หรือส่งมาที่อีเมล์ greenwaytour@yahoo.com เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการทำประกันภัย

เงื่อนไขการเดินทาง

โปรแกรมท่องเที่ยว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะของแต่ละพื้นที่ โดยจะคำนึงถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวหรือใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ จะเรียกคืนค่าบริการในส่วนนั้นไม่ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย
เช่น การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยธรรมชาติ การจราจร อุบัติเหตุ เหตุการณ์ทางการเมือง เป็นต้น

การเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน หัก 25 % ของค่ามัดจำ
2. ก่อนเดินทาง 10 วัน หัก 50 % ของค่ามัดจำ
3. ต่ำกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
หมายเหตุ ราคาทัวร์ทุกโปรแกรมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท กรีน เวย์ ทัวร์ แอนด์ เวิล์ด แทรฟเวล จำกัด
884/2 หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2383-7559, 0-2753-4496 โทรสาร 0-2753-4497
3