ทัวร์ในประเทศ
ข้อมูลบริษัท
ถาม-ตอบเรื่องเที่ยวเชียงใหม่-ห้วยฮ่องไคร้-โครงการหลวงตีนตก-แม่กำปอง

ชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ....เยี่ยมชม บ้านแม่กำปอง !!!!! ...บ้านน้อยในป่าใหญ่ที่เขียวและเย็นตลอดปี

กำหนดวันเดินทาง 23-25 ธ.ค. 59 / 8  ท่านออกเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง …  กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
20.00น.        คณะเดินทางพร้อมกันณ จุดนัดหมายและออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่โดยรถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง

วันที่สอง  …  เชียงใหม่-วัดพระสิงห์-ห้วยฮ่องไคร้-บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง
06.30น.        เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ แวะปั๊มน้ำมันให้ท่านทำธุระส่วนตัว           
07.30น.        รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ร้านอาหารหลังจากนั้นแวะกราบไหว้พระพุทธสิหิงค์ที่ วัดพระสิงห์  เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดิน เดินทางถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองกับพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎร
12.00น.     รับประทานอาหารกลางวันร้าน (2) หลังอาหารนำเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง มีบรรยากาศร่มรื่น น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส น้ำร้อนอันเดือด พล่านพุ่งขึ้นจากใต้พื้นพิภพสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15 เมตร
17.00น.        เข้าที่พักที่ โครงการหลวงตีนตก หรือ โฮสเตย์ในหมุ่บ้านแม่กำปอง
18.00น.     รับประทานอาหารเย็น หลังอาหารทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  …  หมู๋บ้านวัฒนธรรมแม่กำปอง-น้ำตกแม่กำปอง-วัดพระธาตุหริภูชัย-กาดทุ่งเกวียน-กรุงเทพฯ.
07.00น.        บริการอาหารเช้า(4)ของที่พัก
09.00น.        นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมหมู่บ้านแม่กำปองที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา ชมน้ำตกแม่กำปองที่ไหลลงมาผ่านกลางหมู่บ้านแม่กำปอง ซึ่งน้ำตกไหลผ่านบ้านของชาวบ้านแม่กำปองทุกหลัง และท่านสามารถซื้อของฝากของขุมชนที่นี่ได้ จากนั้นเดินทางกลับ นำท่านชมวัดพระธาตุหริภูชัย ไหว้พระธาตุประจำปีนักษัตร ของผู้เกิดใน“ปีระกา”
12.00น.        รับประทานอาหารเที่ยง(5) นำท่านเดินทางต่อแวะซื้อของฝากที่กาดทุ่งเกวียน
19.00น.        รับประทานอาหารเย็น(6) กลับถึงกรุงเทพฯ โดยประมาณ 23.00 น. โดยสวัสดิภาพและด้วยความประทับใจ
******************************************************************
อัตราค่าบริการ ท่านละ นอนโฮมสเตบ์ 4,000 บาท / โครงการหลวงตีนตก  4,500 บาท
อัตรานี้รวม : ค่ารถตู้ /ค่าธรรมเนียมเข้าชมทุกสถานที่ในรายการ /ค่าที่พัก 1 คืน/ค่าอาหาร 6 มื้อ น้ำดื่มบริการบนรถตลอดการเดินทาง / ค่ามัคคุเทศก์+สตาฟนำ เที่ยวตลอดการเดินทาง  /ค่าประกันการท่องเที่ยวท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม: ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ / ค่ามินิบาร์ / ค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม / ค่าภาษีทุกประเภท
หมายเหตุ..โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ โดยยึดถือผลประโยชน์ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ


จองทัวร์ ผ่านแบบฟอร์ม

คลิก ชมภาพเพิ่มเติมทัวร์นี้

3