ทัวร์ในประเทศ
ข้อมูลบริษัท
ถาม-ตอบเรื่องเที่ยวเชียงใหม่ ถ้ำเชียงดาว บ้านหมอกตะวัน ดอยอ่างขาง

ชมทะเลหมอกสวยๆ วิวเชียงดาว ณ บ้านหมอกตะวัน ชมแปลงสาธิต ผัก ผลไม้ ต้นนางพญาเสือโคร่งและไม้ดอกเมืองหนาวภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

กำหนดวันเดินทาง  31 ธ.ค. 59 – 4 ม.ค. 60 / กรุ๊ป 8 ท่าน กำหนดวันเดินทางเอง

วันแรกของการเดินทาง  ... กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
20.00 น.    คณะเดินทางพบกันที่จุดนัดหมาย พร้อมออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่
วันที่สอง  ...  ดอยสุเทพ – ถ้ำเชียงดาว – บ้านหมอกตะวัน
06.30 น.    ให้ทุกท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยและแวะรับประทานอาหารเช้าที่ร้าน (1)
09.00 น.    เดินทางถึงพระธาตุดอยสุเทพ แวะกราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพ แวะกราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม (ปีแพะ)            เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา
11.30 น.        รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (2) หลังอาหารเดินทางมาวัดถ้ำเชียงดาว อยู่เชิงเขาดอยหลวงเชียงดาว             ภายในถ้ำ มีหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ และ ยังมี อุโบสถ วิหาร กุฏิสงฆ์ จากนั้นเดินทาง เข้าที่            พักบ้านหมอกตะวัน รับบริการอาหาร(3) ณ ที่พัก อาหารแบบพื้นเมือง หลังอาหารพักผ่อนชมดาวตามอัธยาศัย
วันที่สาม  ...  น้ำพุร้อนฝาง – สวนส้มธนาธร – หมู่บ้านนอแล - ดอยอ่างขาง 
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าจากทางที่พัก(4)พร้อมสัมผัสทะเลหมอกที่ลอยอยู่ใกล้ๆกับที่พักพร้อมเก็บสัมภาระออกจากที่พัก
09.30 น.    พาทุกท่านไปบ่อน้ำพุร้อนฝางมีมากมายกว่า 50 บ่อ อุณหภูมิสูงถึงขนาดสามารถต้มไข่จนสุกได้ภายใน 10-20 นาที         ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติฯ ก็ได้จัดเป็นกิจกรรมต้มไข่หรือแช่น้ำในบ่อน้ำพุร้อนไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (5)ที่ร้านอาหาร
บ่าย        แวะเข้าสวนส้มธนาธร เป็นสวนส้มขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันดีส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง ให้เลือกชม เลือกชิมได้ จากนั้น             ชมหมู่บ้านนอแล เยี่ยมฐานปฏิบัติการนอแล ชมชายแดนไทย-พม่า นำท่านเข้าที่พักบ้านสวนอ่างขาง
18.00 น.    บริการอาหารเย็นจากทางที่พัก(6)และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่  ...  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง – กาดทุ่งเกวียน – กรุงเทพฯ
07.00 น.     บริการอาหารเช้าจากที่พัก (7) หลังอาหารนำท่านชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง แปลงสาธิต ผัก ผลไม้ ต้นนางพญา            เสือโคร่งและไม้ดอกเมืองหนาวภายในศูนย์ฯ 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน(8) เดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่กาดทุ่งเกวียนและฟาร์มแกะฮักยู มีมุมเก๋ๆ ให้ถ่ายภาพ18.30 น.    รับประทานอาหารค่ำ (9)
23.30 น.    ส่งทุกท่าน ณจุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ...ด้วยความประทับใจ
******************************************************************************************
อัตราค่าบริการ       ท่านละ    5,900  บาท
ราคานี้รวม :: ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง /ค่าอาหาร9มื้อน้ำดื่มตลอดการเดินทาง/ค่าที่พัก 2 คืน /ค่าประกัน ท่านละ 1,000,000 บาทตามเงื่อนในกรมธรรม์/ค่าธรรมเนียมเข้าชมทุกสถานที่ /ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
ราคานี้ไม่รวม :: ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกรายการ และค่าภาษีทุกประเภทค่าแช่บ่อน้ำพุร้อนที่ฝาง
หมายเหตุ ... โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของการเดินทาง โดยยึดถือความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญจองทัวร์ ผ่านแบบฟอร์ม

คลิก ชมภาพเพิ่มเติมทัวร์นี้

3