ทัวร์ในประเทศ
ข้อมูลบริษัท
ถาม-ตอบเรื่องเที่ยวผีตาโขน – ภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก-ภูทอก – เชียงคาน

เที่ยวงานบุญหลวง ร่วมเป็นหนึ่งในขบวนผีตาโขน อ.ด่านซ้าย ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนเชียงคาน

กำหนดการเดินทาง   26-28 มิ.ย. 2556  ( ผีตาโขน - เชียงคาน )

วันแรกของการเดินทาง ....กรุงเทพฯ - ภูเรือ

21.00 น. พร้อมกันที่จุดนัด ออกเดินทางไป อ.ภูเรือ

วันที่สอง ....พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตรวิปัสสนา - ไร่องุ่น - ภูเรือ – แก่งคุดคู้ - เชียงคาน

05.30 น. ขึ้นพิชิตยอด ภูเรือ รับบรรยากาศยามเช้าที่หนาวเย็นมีลักษณะคล้ายรูปหัวเรือขนาดใหญ่ จุดสูงสุด 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ ได้กว้างไกล เป็นจุดชมทะเลหมอกและจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ที่ร้านอาหารของอุทยานฯ
09.00 น. ชิมไวน์เลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ไร่องุ่นชาโต้เดอร์เลย ชมวัดเนรมิตรวิปัสสนา ที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ภายในจิตรกรรมฝาผนังและพระพุทธชินราชจำลอง ที่งดงาม จากนั้นนำท่านนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ริมน้ำหมัน  (ห้ามสวมใส่เสื้อผ้าสีแดง) เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ร่วมงาน ชมขบวนพาเหรดผีตาโขน ที่วัดโพนชัย
12.00 น.  อาหารกลางวัน อิสระ เพื่อความต่อเนื่องในการชมขบวนพาเหรดผีตาโขน
15.00 น. พบกัน ณ จุดนัด เดินทางไป อ. เชียงคาน ก่อนเข้าที่พักแวะเก็บภาพสวยๆที่ แก่งคุดคู้ และเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของที่นี่มะพร้าวแก้ว  เข้าที่พัก โรงแรมพูลสวัสดิ์ เชียงคาน หรือเทียบเท่า
18.30 น. บริการอาหารค่ำ (2) ที่ร้านอาหาร  หลังอาหารอิสระเที่ยวชมแสงสีเมืองเชียงคาน ชมการผลิตผ้าห่มนวมที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเชียงคาน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ... ภูทอก – สวนหินผางาม - กรุงเทพฯ

06.00 น. ทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนเชียงคาน เดินชมตลาดเช้าเชียงคาน ชิมปาท่องโก๋ยัดไส้  ขนมจีนน้ำใส ถ้าไม่ได้ชิมถือว่ายังไปไม่ถึงเชียงคาน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3)                                                                                
07.30 น. เดินทางไปภูทอก  ชมวิวเมืองเชียงคานจากมุมสูง และชมทะเลหมอกเหนือลำน้ำโขง จากนั้นชมโบสถ์เก่าแก่ที่ วัดศรีคุนเมือง จากนั้นไปยัง สวนหินผางาม หรือ “กุ้ยหลินเมืองเลย” เส้นทางเดินชมสวนหินมีจุดที่น่าสนใจได้แก่ ถ้ำทะลุ ภูเขาทรงแปลกคล้ายรูปสัตว์ จุดชมวิวที่ยอดเขาผาบ่อง หรือภูเขาหินที่มีลักษณะเป็นช่องทะลุตรงกลาง
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4)
14.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (อิสระอาหารค่ำ)
20.00 น. โดยประมาณเดินทางกลับส่งท่าน ณ จุดหมายโดยสวัสดิภาพ….ด้วยความประทับใจ
*****************************************************
อัตราค่าบริการ    ท่านละ 3,800 บาท           
ราคานี้รวม : -  ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D รุ่นใหม่ VIP  / ค่าที่พัก 1 คืน ห้องปรับอากาศ โรงแรมพูลสวัสดิ์ พักห้องละ 2 ท่าน  /ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ  / ค่าธรรมเนียมเข้าชมทุกสถานที่  /ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท
ราคานี้ไม่รวม : – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าภาษี
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของการเดินทางในแต่ละวัน โดยยึดถือผลประโยชน์ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
กำหนดวันเดินทาง    26-29 มิถุนายน 2558
( ผีตาโขน-เที่ยวทุ่งกระเจียว-มอหินขาว )

วันแรกของการเดินทาง ...กรุงเทพฯ - ภูเรือ
20.00 น.พร้อมกันที่ ถนนอังรีดูนังต์ หน้าธนาคารไทยพานิชย์ สาขาสภากาชาดไทย     ออกเดินทางไป อ.ภูเรือ

วันที่สอง ….. ภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก – ไร่องุ่น - เชียงคาน – แก่งคุดคู้
05.30 น. ขึ้นพิชิตยอดภูเรือรับบรรยากาศยามเช้าที่หนาวเย็นมีลักษณะคล้ายรูปหัวเรือขนาดใหญ่ จุดสูงสุดสูง1365เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ ได้กว้างไกล เป็นจุดชมทะเลหมอกและจุดชมพระอาทิตย์ ขึ้นที่สวยงาม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ที่ร้านอาหารของอุทยานฯ
09.00 น. เดินทางไปเลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ไร่องุ่นชาโต้เดอร์เลย จากนั้นนำท่านนมัสการพระธาตุศรีสองรัก  ริมน้ำหมันเที่ยวชมวัดเนรมิตวิปัสสนา ซึ่งสร้างจากหินศิลาแลง ชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน พร้อมร่วมงาน ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย แบบอิสระร่วมขบวนแห่ผีตาโขนอย่างเต็มอิ่ม (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย ไม่รวมในราคาทัวร์)
14.00 น. เดินทางไป อ.เชียงคาน เก็บภาพสวยๆที่แก่งคุดคู้   ชมบรรยากาศสองฝั่งโขง 2 ประเทศ ไทย ลาว  เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ช่วงโค้งของลำน้ำโขง ทำให้เกิดกระแสน้ำเชี่ยวไหลผ่านแก่ง
เข้าที่พักโรงแรมเชียงคาน แกรนด์ หรือเทียบเท่า (ห้องปรับอากาศ ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
18.30 น. อาหารค่ำ(2)ที่ร้านอาหาร  อิสระเที่ยวชมแสงสีเมืองเชียงคานและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม.... ภูทอก – น้ำตกตาดโตน “มอหินขาว” สโตนเฮนจ์ เมืองไทย
06.30 น. ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนเชียงคาน เดินชมตลาดเช้าเชียงคาน
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า(3)ณ ร้านอาหารใกล้ที่พัก จากนั้นเก็บสัมภาระ ก่อนจากเมืองเชียงคาน นำท่านเดินทางไปภูทอก  ชมวิวเมืองเชียงคานจากมุมสูง และชมทะเลหมอกเหนือลำน้ำโขง
09.00 น. เดินทางไป จ.ชัยภูมิ รับประทานอาหารกลางวัน(4) ที่ร้านอาหาร หลังอาหารเที่ยวชมน้ำตกตาดโตน  เล่นน้ำตกเย็นๆ หรือเก็บภาพสวยๆตามอัธยาศัย
16.00 น.เดินทางไปเก็บภาพสวยๆ กับบรรยากาศยามเย็นที่“มอหินขาว” สโตนเฮนจ์ เมืองไทย เสาหิน 5 ต้นที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นแสงสีขาวส่องขึ้นมาบริเวณนี้ และชมกลุ่มหินรูปร่างต่างๆที่บริเวณดงหิน พร้อมชมทิวทัศน์ในมุมสูงที่จุดชมวิวผาหัวนาคเข้าพักที่ทรัพย์มณี รีสอร์ท หรือบ้านพัก อช.น้ำตกตาดโตน
18.30 น.  รับประทานอาหารกลางค่ำ(5) ที่ร้านอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่... ผาหำหด – ป่าหินงาม - ทุ่งดอกกระเจียว                                                                     
06.30 น.  รับประทานอาหารเช้า(6) จากนั้นเดินทางไป อช.ไทรทอง  ต่อรถท้องถิ่นขึ้นเขาพังเหย เที่ยวจุดชมวิวผาหำหด เดินเท้าสู่ผาพ่อเมืองและทุ่งดอกกระเจียว 5 ทุ่งใหญ่ มีทั้งสีขาวและสีชมพูอมม่วงเก็บภาพความประทับใจให้เพียงพอ
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน(7) ที่ร้านของอุทยานฯ
บ่าย...เดินทางต่อไป อช.ป่าหินงาม เที่ยวจุดชมวิวสุดแผ่นดิน เขตรอยต่อของภาคอีสาน และภาคกลาง เที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียว และป่าหินงาม สวนหินที่มีหินรูปทรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เลือกซื้อของฝากแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..  ด้วยความประทับใจ ถึงกรุงเทพฯเวลาประมาณ 21.00 –22.00 น.
*************************************************
อัตราค่าบริการ       ท่านละ 5,500 บาท / เด็ก(อายุ 4 – 11 ปี) ราคา 4,000 บาท

ราคานี้รวม :
ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D รุ่นใหม่ VIP 9 ที่นั่ง
ค่าที่พักห้องปรับอากาศ พักห้องละ 2-3 ท่าน 2 คืน (โรงแรม เชียงคาน แกรนด์ +ทรัพย์มณี รีสอร์ท ชัยภูมิ )
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
ค่าธรรมเนียมเข้าอช.ภูเรือ / สวนหินผางาม/อช.ตาดโตน/อช.ไทรทอง/อช.ป่าหินงาม
ค่ารถท้องถิ่นขึ้นยอดภูเรือ / ภูทอก / ป่าหินงาม สุดแผ่นดิน
ค่ามัคคุเทศก์ / สตาฟ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม
:
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าภาษีทุกประเภท
*************************************************
บริษัท กรีน เวย์ ทัวร์ แอนด์ เวิล์ด แทรฟเวล จำกัด
884/2หมู่ 7ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์อ.เมืองจ.สมุทรปราการ10270
โทร. 0-2383-7559,0-2753-4496,08-1918-2892(หนึ่ง),08-1443-5158(วัน)
www.greenwaytour.com
  e-mail : greenwaytour@yahoo.com


จองทัวร์ ผ่านแบบฟอร์ม

คลิก ชมภาพเพิ่มเติมทัวร์นี้

3